Bütün dünyada etkisini gösteren korona virüs salgını hayatlarımızı hiç olmadığı şekilde değiştirmekte.  Henüz kesin bir tedavi yöntemi ve aşısı bulunamayan COVID-19 özellikle Amerika'da ve Avrupa'da büyük can kayıplarına sebep olmakta. Hükümetler hastalıkla mücadele ederken bir yandan da durma noktasına gelen ekonomilere çare aramakta. Ülkemiz de bu hastalıkla mücadelesini sürdürmektedir. Ekonomik alanda alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar yapılmakta ve çalışmaların neticesinde 16 Nisan tarihinde kabul edilen ve 17 Nisan'da yürürlüğe giren 7244 sayılı kanun ile birtakım tedbirler alınmıştır.

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN adı ile yayımlanan kanunun getirdiği yenilikleri aşağıda bulabilirsiniz.

İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici 24. Madde,

 1. İş sözleşmesi bulunmakla beraber ücretsiz izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler,
 2. 15/3/2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler,

Yaşlılık aylığı almamak kaydıyla,  kanunla belirlenmiş olan 3 aylık fesih yapılamayacak süreyi aşmamak kaydıyla günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği alacaktır. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç kesinti yapılmayacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştığı tespit edilirse, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Genel sağlık sigortası kapsamına girmeyen ancak nakdi ücret desteğinden yararlananlar sigorta kapsamında sayılacaktır ve primleri karşılanacaktır.

İşsizlik Kanunu'na eklenen 25. Madde ile,

 1. Kısa çalışma ödeneğine başvurularda uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeden, işverenlerin beyanları doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecektir.
 2. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

 

İş Kanunu'na eklenen Geçici 10. Madde,

 1. Kanunun yürürlüğe giriş tarihi olan 17.04.2020 tarihinden itibaren 3 ay süre ile iş ve hizmet sözleşmeleri işveren tarafından feshedilemeyecektir.
 2. 3 aylık süreyi aşmamak şartı ile işveren, işçileri ücretsiz izne ayırabilecektir.
 1. Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverenlere, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret

tutarında idari para cezası verilir.

Türk Ticaret Kanunu'na eklenen Geçici 13. Madde,

 1. Sermaye şirketlerinde 30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez.
 2. Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a eklenen Ek Madde 1,

 1. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamaz.
 2. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

Ayrıca yukarıdaki maddeler ihlal edenlere yönelik idari para cezalarında düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre,

 1. Yukarıda yazılı ilk maddeyi ihlal edenlere 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar,
 2. 2. Maddeyi ihlal edenlere ise 50 bin TL'den500 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanacaktır.