İdare Hukuku, dayanağını Anayasa'dan alan ve amacı kamu yararını gerçekleştirmek olan bir hukuk dalıdır. Bu çerçevede idare hukuku, idarenin işleyişini ve idarenin kişilerle olan ilişkilerini düzenler.  İdarenin yapmakla yükümlü olduğu işlemler ile gerçek ve tüzel kişi sorumluluklarının belirlendiği yasa kapsamında hukuka uyumluluk ve aykırılıklar tespit edilir. Söz konusu işlemlerin hukuka aykırı olması halinde bu hukuka aykırılıkların giderilmesi için idarenin yetkili mercilerine başvurulması ve davaların açılması gerekmektedir.

İdare Hukuku alanında müvekkillerimize hizmet sunduğumuz konulardan bazıları şöyledir:

-Tam yargı davaları (tazminat talebi içeren davalar)

- İdarenin düzenleyici işlemlerinin iptali davaları

- Belediye cezalarına karşı açılan iptal davaları

-Kurumlarca yapılan ihalenin feshine ilişkin davalar

-Kamulaştırma kararlarının iptali davaları

-İmar planlarının iptali vs. davalar

-Kamu ihalelerinden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları

-Sağlık Personelinin(Doktor, Hemşire, Ebe vs.) kusuru, ihmali veya hatasından kaynaklanan sağlık uygulamalarından doğan Tazminat Davaları,

-Karayolları Trafik ve Karayolları Taşıma Kanunundan Kaynaklı Tazminat Davaları

-İdari sözleşmelerdeki uyuşmazlıklardan doğan davalar